- Khuôn viên chung với trường Tiểu học- THCS Háng Chấu, có 5 phòng học, 1 bếp ăn, 1 phòng hiệu trưởng, 1 phòng họp.

- Sân chơi có diện tích 900m2, có đồ chơi ngoài trời từ 5 bộ trở lên. Các lớp có đủ bộ thiết bị tối thiểu theo quya định.